Søke barnehageplass

Grønnlia Gårdsbarnehage er med i samordnet opptak, Narvik kommune. Dette innebærer at alle barnehagene i kommunen samarbeider om opptaket og at alle har et felles søknadsskjema som registreres i et felles datasystem. Alle som ønsker å søke om barnehageplass må søke om opptak på eget opptaksskjema via internett. Grønnlia Gårdsbarnehage har kontinuerlig opptak av barn, men hovedopptaket er samkjørt med kommunen med søknadsfrist 1.mars.

For søknadsskjema og mer informasjon, gå inn på https://narvik.ist-asp.com/narvikpub

Barn som det kan søkes plass for må være i alderen 0-6 år.
De må også først ha fått tildelt eget personnummer.
Eier foretar opptak av barn i samarbeid med styrer.

Prioriteringslisten ved opptak er i denne rekkefølge:

1. Eier disponerer til en hver tid så mange plasser han måtte finne det nødvendig.
2. Barn av ansatte.
3. Søsken til barn i barnehagen.
4. Barn som er bosatt i Narvik kommune, tatt opp etter kommunale opptaksregler.

Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning, og sikre en forsvarlig drift. Er det barn som stiller helt likt i forhold til søknadstidspunkt etc., vil det bli foretatt loddtrekning. Denne foretas av eier og styrer. Hvis ledige plasser gjenstår etter dette (og det ikke er barn på venteliste i Narvik kommune), forbeholder vi oss retten til å tilby plass til barn bosatt utenfor Narvik kommune. Tildelt plass beholdes frem til skolestart.

I perioder hvor det eventuelt måtte være færre enn maks antall barn, vil det være mulig å kjøpe dagplasser i barnehagen. Dette vil kun gjelde hele dager.
Barn som har delt plass fra før, vil i slike tilfeller bli prioritert.

Klagerett:
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Dette er i henhold til Barnehagelovens forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage, §9.
Klagen må i så fall fremsettes skriftlig for kommunen og ikke barnehage-eier.

Lenke: http://narvik.ist-asp.com/narvikpub